Sonda
Twoje wydatki na sprzęt wynoszą miesięcznie:
Produkt dnia
Revo I
Revo I
249,00 zł 202,44 zł
szt
Accu LED MH
Accu LED MH
1 331,00 zł 1 082,11 zł
szt
PXW 18P ACTIVE SUBWOOFER 800 W ADJ JAK MACKIE używany
PXW 18P ACTIVE SUBWOOFER 800 W ADJ JAK MACKIE używany
2 499,00 zł 2 031,71 zł
szt
Fusion FX Bar 4
Fusion FX Bar 4
888,00 zł 721,95 zł
szt
Fusion FX Bar 2
Fusion FX Bar 2
888,00 zł 721,95 zł
szt
Fusion FX Bar 1
Fusion FX Bar 1
666,00 zł 541,46 zł
szt
Color Burst LED
Color Burst LED
299,00 zł 243,09 zł
szt
Comscan LED
Comscan LED
499,00 zł 405,69 zł
szt
Royal Sky
Royal Sky
1 499,00 zł 1 218,70 zł
szt
Duo Scan RG (30G/80R)
Duo Scan RG (30G/80R)
999,00 zł 812,20 zł
szt
Contest DELirium Fun Factor LED
Contest DELirium Fun Factor LED
777,00 zł 631,71 zł
szt
Double Phase LED
Double Phase LED
888,00 zł 721,95 zł
szt
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
serwis Reloop

http://www.reloop.com.pl/serwis

Wyłączny dystrybutor produktów marki RELOOP w Polsce, Firma BLASK informuje uprzejmie użytkowników tego sprzętu, że naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne mogą być dokonane w naszym serwisie jedynie w oparciu o numerowany dokument gwarancji wystawiony przez BLASK.

e-mail do serwisu: serwis@reloop.com.pl
telefony do serwisu: +48 91 311 53 48 lub 572 339 520Koszt napraw urządzeń RELOOP'a nie posiadających naszych gwarancji jest wielokrotnie wyższy, a terminy dłuższe ze względu na dalszy priorytet pilności.Sprawdź czy urządzenie posiada naszą gwarancje: (nie dotyczy słuchawek)

 

 

UMOWA GWARANCYJNA

1. Gwarancja jest ważna w okresie 24 miesięcy od dnia dokonania zakupu i dotyczy jedynie urządzeń zakupionych na terenie Polski w sieci dystrybucyjnej firmy „Blask”.

2. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawniają się w okresie gwarancji lub do dostarczenia przedmiotu wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonanych zostało co najmniej 6 napraw przedmiotu, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.

3. Okres gwarancji, przewidziany w pkt. 1 ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.

4. Czas trwania naprawy liczony jest od dnia dostarczenia przedmiotu do punktu serwisowego do dnia wydania przedmiotu przewoźnikowi celem dostarczenia go Kupującemu.

5. W razie zaistnienia wady nabywca dostarczy przedmiot sprzedaży, na własny koszt, do punktu serwisowego mieszczącego się na ul. Lawendowa 15, 71-006 Szczecin.

6. Koszty dostarczenia przedmiotu Kupującemu po dokonaniu naprawy w ramach gwarancji obciążają gwaranta.

7. Gwarant odpowiada tylko za wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży.

8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instalacją i montażem użytkowania, przechowywania, konserwacji, niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, samowolnego dokonywania napraw lub ulepszeń, uszkodzeń mechanicznych, z winy użytkownika, z przyczyn zewnętrznych takich jak zanieczyszczenie, zalanie, zjawiska atmosferyczne, zdarzenia losowe. Nie są objęte gwarancją także uszkodzenia głośników i wzmacniaczy wynikające z przekroczenia mocy znamionowej, wymiana potencjometrów oraz materiały podlegające naturalnemu zużyciu.

9. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzeń, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.

10. Warunkiem zachowania przez Kupującego uprawnień z tytułu gwarancji jest dostarczenie urządzenia do punktu serwisowego określonego w pkt. 5 , w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu, z dokumentacją, kablami i wszystkimi innymi elementami wydanymi w związku z realizacją umowy sprzedaży, bez naruszonych plomb lub naklejek wraz z kartą gwarancyjną i dokumentem zakupu.

11. Punkt serwisowy oprócz sytuacji, o których mowa w pkt. 8-10 może odmówić dokonania naprawy gwarancyjnej także w przypadku: - stwierdzenia niezgodności danych zawartych w dokumentacji z danymi urządzenia - naniesienia w dokumentach poprawek przez osoby nieuprawnione.

12. Wady fizyczne urządzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane w terminie 21 dni roboczych dla Gwaranta, liczonych od dnia następnego po dniu dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Gwarant zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu gwarancji na czas niezbędny do wykonania naprawy, o czym Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany na piśmie, za pomocą urządzenia służącego do komunikowania się na odległość bądź przy użyciu poczty elektronicznej.

13. W przypadku niezgodności pomiędzy deklarowaną przez kupującego usterką, a stanem faktycznym stwierdzonym podczas dokonywania naprawy w punkcie serwisowym, Kupujący może zostać obciążony kosztem ekspertyzy, jeżeli konieczność jej wykonania będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji zobowiązań ciążących na Gwarancie.

14. Prawa i obowiązki stron w zakresie gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszym dokumencie.

15. Nabywca składając podpis oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji i akceptuje je. Karta gwarancyjna bez podpisu Kupującego będzie uznawana za nieważną.

16. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 

UWAGA! 

Do ilości napraw nie zalicza się w szczególności: czyszczenia, konserwacji, wymiany żarówek lub bezpieczników, napraw wynikających ze zużycia na skutek eksploatacji np. zużycie potencjometrów, crossfaderów, itp.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl