Sonda
Twoje wydatki na sprzęt wynoszą miesięcznie:
Produkt dnia
Revo I
Revo I

249,00 zł

202,44 zł

szt
Accu LED MH
Accu LED MH

1 331,00 zł

1 082,11 zł

szt
PXW 18P ACTIVE SUBWOOFER 800 W ADJ JAK MACKIE używany
PXW 18P ACTIVE SUBWOOFER 800 W ADJ JAK MACKIE używany

2 499,00 zł

2 031,71 zł

szt
Fusion FX Bar 4
Fusion FX Bar 4

888,00 zł

721,95 zł

szt
Fusion FX Bar 2
Fusion FX Bar 2

888,00 zł

721,95 zł

szt
Fusion FX Bar 1
Fusion FX Bar 1

666,00 zł

541,46 zł

szt
Color Burst LED
Color Burst LED

299,00 zł

243,09 zł

szt
Comscan LED
Comscan LED

499,00 zł

405,69 zł

szt
Royal Sky
Royal Sky

1 499,00 zł

1 218,70 zł

szt
Duo Scan RG (30G/80R)
Duo Scan RG (30G/80R)

999,00 zł

812,20 zł

szt
Contest DELirium Fun Factor LED
Contest DELirium Fun Factor LED

777,00 zł

631,71 zł

szt
Double Phase LED
Double Phase LED

888,00 zł

721,95 zł

szt
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

     

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
działającego pod adresem elektronicznym
http://www.dj-sklep.home.pl

Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej:  www.dj-sklep.home.pl/doc/regulamin.pdf
Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.dj-sklep.home.pl prowadzony jest przez:
Firmę DEE JAY ROBERT HUTNIAK z siedzibą przy ulicy KOPERNIKA 12B/2 56-300 MILICZ, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 5218612

NIP: 916-117-52-93
Regon: 933044015

DANE KONTAKTOWE:
DEE JAY ROBERT HUTNIAK
ul. KOPERNIKA 12B/2

56-300 MILICZ
adres poczty elektronicznej: biuro@dj-sklep.home.pl
numer telefonu: 512449269
Spis treści:
I. Przedmiot sprzedaży.
II. Cena.
III. Sposób złożenia zamówienia.
IV. Moment zawarcia umowy sprzedaży.
V. Sposoby płatności za towar.
VI. Sposoby dostawy (Termin, Koszty).
VII. Odstąpienie od umowy.
VIII. Reklamacja.
IX. Gwarancja.
X. Zmiana Regulaminu.
XI. Właściwość Sądu w przypadku ewentualnych sporów.
XII. Sprawy nieuregulowane regulaminem.
XIII. Dane osobowe.


Słownik:
Sprzedawca - Firma DEE JAY ROBERT HUTNIAK z siedzibą przy ulicy KOPERNIKA 12/2 w MILICZU, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 5218612
Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Towar konsumpcyjny - rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa Sprzedawcy osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Gwarancja- oświadczenie gwaranta zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym, gdzie określone są obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

I.       PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
Sklep internetowy działający pod adresem internetowym  www.DJ-SKLEP.HOME.pl prowadzi sprzedaż sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego wraz z wyposażeniem

II.    CENY TOWARÓW
1.Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
3. Ewentualne koszty dostawy  są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

III. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1.Klient ma możliwość złożenia zamówienia przy pomocy następujących metod:
 - sklep internetowy, telefonicznie, pocztą e-mail
2. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:
imię i nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail lub  telefon
3. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych określonych w pkt. 2 zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

IV. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłanie przez sklep internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji na adres e-mailowy Klienta z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia.

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
1. Za zakupione w sklepie internetowym Towary Klient może dokonać płatności w formie:
- bezgotówkowej, przelewem

-gotówką lub kartą  przy odbiorze przesyłki
-możliwa jest także zapłata za towar „na raty” przez internet

VI. SPOSOBY DOSTAWY (TERMIN, KOSZTY)
1.      Dostawa zamówionych Towarów odbywa się firmą kurierską DPD.
2.      Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.
3.      Przesyłki dostarczane są w ciągu 1-3 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.
4.      Koszty dostawy: zostaje podany  przed potwierdzeniem zamówienia
5.      Odbiór osobisty Towaru możliwy jest w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem Towaru.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia..
2. Do zachowania terminu, o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na:
- adres e-mailowy Sprzedawcy biuro@dj-sklep.home.pl

lub

-adres korespondencyjny: DEE JAY ROBERT HUTNIAK UL.KOPERNIKA 12B/2 56-300 MILICZ
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Zakupiony towar prosimy odesłać na adres:
DEE JAY ROBERT HUTNIAK UL.KOPERNIKA 12B/2 56-300 MILICZ
5.Koszt odesłania Towaru obciąża konsumenta.

VIII. REKLAMACJA
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy biuro@dj-sklep.home.pl bądź korespondencyjny DEE JAY ROBERT HUTNIAK UL.KOPERNIKA 12B/2 56-300 MILICZ, ewentualnie złożyć je osobiście pod adresem DEE JAY ROBERT HUTNIAK UL.KOPERNIKA 12B/2 56-300 MILICZ

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 2 należy podać:
- imię i nazwisko Klienta,
-datę zakupu,
-datę wystąpienia niezgodności,
- opis niezgodności,
- żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.
5. Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: DEE JAY ROBERT HUTNIAK UL.KOPERNIKA 12B/2 56-300 MILICZ


IX. GWARANCJA
1. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego objęte są gwarancją. Zakres gwarancji, a także termin jej obowiązywania określony jest w karcie gwarancyjnej załączonej do zakupionego Towaru.
2. Gwarancja na sprzedany Towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Towaru konsumpcyjnego z umową.

X. ZMIANA REGULAMINU
1. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
- zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
- zmiany form płatności,
- zmiany sposobów dostawy,
- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
3. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.
4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

XI. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU W PRZYPADKU EWENTUALNYCH SPORÓW
 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

XII. SPRAWY NIEUREGULOWANE REGULAMINEM
1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
-    Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
-    Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
-    Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

XIII. DANE OSOBOWE
Dane osobowe konsumenta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2013 i dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych.

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl